Loading...
Menu

สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย
ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากหนังสือ
"สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕"

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ - สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ และคณะผู้จัดทำหนังสือ "สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕" ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ และคณะผู้จัดทำได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ "สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕" อีกด้วย

"สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕" เล่มนี้ จัดพิมพ์จากต้นฉบับหนังสือจริงที่เจ้าจอมเลียมได้ใช้ความอุตสาหะเก็บรวบรวมโดยใช้เวลาต่อเนื่องหลายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๕ จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนอุปนิสัยและความสามารถของเจ้าจอมเลียมเท่านั้น หากยังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า สะท้อนรสนิยมและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในห่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญช่วงหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม

หนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้ ได้รวบรวมตราแผ่นดิน ตราประจำพระองค์ ตราประจำตัว และตราประจำหน่วยงานสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ เนื้อหา ประกอบด้วยต้นฉบับสมุดตราสะสม พระราชประวัติและประวัติของเจ้าของตรา และคำอธิบายตรา ซึ่งนับได้ว่าเป็น "งานออกแบบกราฟิกยุคแรกของสยาม" จัดพิมพ์สี่สี รูปเล่มแข็งแรง ด้วยจำนวนหน้ากว่า ๒๖๔ หน้า จัดจำหน่ายในราคา ๑,๙๕๐ บาท

จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ร้านริมขอบฟ้า / KINOKUNIYA / SE-ED BOOK / ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และ ร้าน Muse Shop พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

หรือสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ (จัดส่งให้ฟรี) ชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๙๖ - ๒๓๖๗๑๙ - ๐ และส่งหลักฐานพร้อมชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งมาที่ Inbox Message ของ Facebook : Siam Renaissance ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข ๐๖๓-๒๒๕-๑๕๕๕ / ๐๒-๖๓๓-๕๕๓๓