Loading...
Menu

ความภาคภูมิใจของเรา

หนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ 
REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN Vol.1 (1851 – 1911)

หนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN Vol.1 (1851 – 1911)

หนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรภาพถ่ายและภาพพิมพ์สมัยรัชกาลที่ ๔ – ต้นรัชกาลที่ ๖ จำนวนกว่า ๘๐ ภาพ ในกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ นำมาวิเคราะห์เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ และคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นด้วยเอกสารชั้นต้น เพื่อฉายภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น


หนังสือรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป   
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ 
REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN Vol.2 (1851 – 1911)

หนังสือรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒
REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN Vol.2 (1851 – 1911)

ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสือรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หนังสือ “สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ – Reminiscence of Rattanakosin Vol.2 (1851 – 1911)” อันเกิดขึ้นจากการคัดเลือกภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพเขียน และเอกสารโบราณในกรรมสิทธิ์ของบริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติอีกครั้งจากหม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี กรุณาคัดเลือกเอกสารชั้นต้นประกอบขึ้นเป็นเนื้อหา


สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ เปิดตัว สมุดภาพความทรงจำฯ

สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ เปิดตัว สมุดภาพความทรงจำฯ

เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้จัดทำสมุดภาพ Siam: Days of Glory (สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย


สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป

สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป

สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ "สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" (SIAM : Days of Glory) ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ และได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


หนังสือใหม่ กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา (Ayudhya: A Pictorial Odyssey 1907 - 1920)

กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา (Ayudhya: A Pictorial Odyssey 1907 - 1920) หนังสือรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาครบ ๒๐ ปี สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ "กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา" ผู้เขียน (อรรถดา คอมันตร์) ได้นำสมุดแสดงภาพพระนครศรีอยุธยาที่นายออน มหาดเล็ก ช่างภาพหลวงได้มอบไว้แก่พระยาประเสนชิตศรีพิไลย (ดัด บุนนาค) ผู้เป็นทวดของผู้เขียน และภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น ณ เมืองกรุงเก่ามาจัดพิมพ์สองภาษา (ไทย - อังกฤษ) ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพที่บันทึกไว้ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นภาพต้นฉบับหายาก และหลายภาพไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน


เปิดตัวหนังสือ ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑

เปิดตัวหนังสือ ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑

สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้เปิดตัวหนังสือ “ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑” หนังสือ ที่รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายเครื่องมงคลราชบรรณาการตลอดจนคณะราชทูตสยามซึ่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๔ ได้ส่งไปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักพระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส ที่ไม่เคยรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเล่มใดมาก่อน


เปิดตัวหนังสือ สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕

เปิดตัวหนังสือ "สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕"

พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานเปิดตัวหนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕” หนังสือรางวัลชมเชยประเภทสวยงามทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากหนังสือ "สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕"

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ - สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ และคณะผู้จัดทำหนังสือ "สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕" ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชมเชย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ และคณะผู้จัดทำได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ "สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕" อีกด้วย