Loading...
Menu

สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป
พระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ "สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" (SIAM : Days of Glory) ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2554 และได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 นาย อรรถดา คอมันตร์ ผู้ประพันธ์ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จะนำความภาคภูมิใจดังกล่าวมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและทรงคุณค่าเพื่อผู้อ่านสืบต่อไป