Loading...
Menu

หนังสือรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒
REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN Vol.2 (1851 – 1911)

ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสือรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หนังสือ “สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ – Reminiscence of Rattanakosin Vol.2 (1851 – 1911)” อันเกิดขึ้นจากการคัดเลือกภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพเขียน และเอกสารโบราณในกรรมสิทธิ์ของบริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติอีกครั้งจากหม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี กรุณาคัดเลือกเอกสารชั้นต้นประกอบขึ้นเป็นเนื้อหา เพื่อคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นในฐานะผู้รวบรวมเรียบเรียงเช่นเคย ทั้งนี้การนำเสนอเนื้อหาภายในเล่มที่ ๒ นี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยจำนวนภาพประกอบกว่า ๑๐๐ ภาพ ซึ่งบางชุดเป็นภาพที่หาได้ยาก หรือเป็นภาพที่นำเสนอมุมมองใหม่ๆ ของบ้านเมืองสยามในระยะเวลาร่วมร้อยกว่าปีนั้น ซึ่งยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน . สำนักพิมพ์ได้คัดสรรจากหมวดบุคคล ภูมิทัศน์ ความเป็นอยู่ ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม โดยพยายามให้ภาพแผ่นดินสยามในระยะเวลาดังกล่าวปรากฏชัดเจนต่อสายตาของผู้อ่านมากที่สุด ประกอบกันกับเอกสารชั้นต้นที่นำมาใช้การจัดทำเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น พระราชสาส์น พระราชหัตถเลขา พระราชดำรัส พระราชนิพนธ์ ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์ วารสาร บันทึกชาวต่างชาติ พระธรรมเทศนา และกวีนิพนธ์ ด้วยมุ่งหวังให้หลักฐานปฐมภูมิ (หลักฐานชั้นต้น) ประเภทลายลักษณ์อักษรบอกกล่าวเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ หรือคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้น จึงทำให้หนังสือเล่มนี้มีอรรถรสที่กลมกล่อม หลากหลาย . ทั้งยังถ่ายทอดภาพต้นฉบับเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูง พร้อมเทคนิคการพิมพ์ที่ทันสมัย จัดพิมพ์สี่สี (พร้อมสีพิเศษ) ด้วยกระดาษอาร์ตคุณภาพดีจากต่างประเทศ รูปเล่มขนาดใหญ่ สวยงาม เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับสาระของเนื้อหาและภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อันทรงคุณค่าเหล่านี้ได้อย่างเต็มอิ่มที่สุด