DR. THANAT KHOMAN The Wit & Wisdom of the Leading ASEAN Founder

฿ 695.00

หนังสือซึ่งนำเสนออมตะวาจา แนวคิดและวิสัยทัศน์ ตลอดจนอัตชีวประวัติและผลงาน ของ พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่างประเทศ ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ที่ได้แสดงไว้ในวาระต่างๆ ระหว่างการรับตำแหน่งสำคัญต่างๆ ตลอดชีวิตอันนับได้ว่าเป็นเครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์การต่างประเทศของไทย และประวัติศาสตร์ของสมาคมอาเซียนในระยะเริ่มแรกอีกด้วย

จัดพิมพ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษตลอดทั้งเล่ม ด้วยจำนวนหน้ากว่า ๑๖๒ หน้า ปกแข็ง รูปเล่มสวยงาม
ISBN: 978-616-7827-01-8

ราคา 695 บาท